“Semalt” hünärmenlerinden sosial media marketingi barada maslahatlar

Sosial media marketing strategiýalaryňyzy gowulandyrmak isleýärsiňizmi? Mümkin etmek üçin köp maslahatlar we usullar bar, ýöne Semalt hünärmeni Maks Belliň iň gowy sosial media maslahatlary aşakda ara alnyp maslahatlaşylýar.

Tomaşaçylaryňyzy artdyrmak üçin Twitter ulanyň

Tomaşaçylaryňyzy köpeltmek üçin “Facebook” we “Twitter” -i ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz. Tomaşaçylaryňyzy gurmaga çynlakaý çemeleşýän bolsaňyz, mazmunly gyzyklanmalara üns bermeli we günüň dowamynda internetde paýlaşmaly. Internetde ýaýratmak üçin ýokary hilli makalalar ýazmaly, ajaýyp suratlar we suratlar döretmeli bolarsyňyz. Bu köp sanly adamy özüne çeker, ýöne gysga ýollar ýok, şonuň üçin islenýän netijeleri almak üçin biraz sabyr etmeli bolarsyňyz. Twitter-i ulanyň we yzarlamak üçin degişli ulanyjylary tapyň. Profiliňize käbir twitleri we suratlary paýlaşyň, filmler, wideolar, audioklipler we şuňa meňzeş zatlar bilen adamlary çekiň.

Postsazgylary gowulandyrmak üçin öňki mazmuny derňäň

Hünärmenler, telekeçileriň ýazgylarynyň hilini we umumy görnüşini gowulandyrmak üçin soňky mazmuny derňemelidigini aýdýarlar. Hil mazmunyny neşir etmäge üns bermeli, bu meselede hiç hili eglişik bolmaly däldir. Öňki mazmunyň ýerine ýetirilişini seljermek we baha bermek we sosial media profilleriňiziň umumy görnüşini gowulandyrmak üçin dürli gurallary ulanyň. Ilki bilen, haýsy mazmunyň has köp adamy özüne çekýändigini görmek üçin sosial media gözleg gutularyna açar söz girizmeli. Bu size halkyň iň gowy görýän zady we olara käbir optimallaşdyrylan açar sözleri goşmak bilen geljekki makalaňyzy nädip gowulaşdyrmalydygy barada düşünje berer.

Salgylar bilen wizual mazmuny optimizirläň

Wizual mazmun, wizual mazmuny meýilleşdirmek meselesinde wideo we suratlary köp mukdarda paýlaşmalydygyňyzy aňladýar, diňleýjileriňiziň iň halaýan mazmuny hakda pikir etmeli. Diňe yzarlaýanlaryňyzyň we janköýerleriňiziň öwrenmegi halaýan zatlaryny paýlaşmak gaty möhümdir. Web sahypaňyza traffigi sürmek üçin porno ýa-da uly ýaşly wideolary hiç wagt paýlaşmaly däl, sebäbi bu internetdäki umumy abraýyňyza zyýan ýetirip biler.

Mazmun formatlaryny açyň

Dürli mazmun görnüşleri bilen synag etmekde hiç hili garşylygyňyz bolmaly däldir. Mysal üçin, YouTube-da köp üýtgeşik wideo we Facebook we Instagram-da köp suratlary paýlaşyp bilersiňiz. Sosial media platformalaryňyzyň onlaýn görnüşde görünmegini artdyrmak üçin elmydama dürli zatlara we dürli mazmun formatlaryna eýe bolandygyna göz ýetirmeli.

Mazmuny yzygiderli gowşuryň

Üstünlikli onlaýn karýera ýa-da işewürlik üçin gysga ýol ýok we hakykatdanam köp işlemeli bolarsyňyz. Esasy zat, ähli sosial media profillerine gatnaşygy artdyrmak üçin yzygiderli maglumat bermeli. Bu size köp halanmagy, paýlaşmagy we teswirleri alar, şeýlelik bilen öýüňiziň rahatlygyndan gazanç etmäge kömek eder. Her gün diýen ýaly mazmun iberip, web sahypalaryňyza köp traffik sürüp bilersiňiz. Hil taýdan zatlar bolmasa adamlar içgysgynç bolardylar we sahypaňyzy ýa-da sosial media sahypalaryňyzy terk ederdiler. Munuň bolmagyna ýol bermejekdigiňize ynanýaryn, şonuň üçin olara her gün islendik görnüşde ýokary hilli mazmun bermeli.

mass gmail