Semaltdan 10 SEO maslahat: Elektron söwda sahypasyny nädip optimizirlemeli?Biz SEO partlamasy döwründe we sahypaňyzyň ýerleşişini gowulaşdyrmak maksady bilen has az tertipli ýaryşa şaýat bolýarys; Bu gözegçiliksiz bäsleşikde elektron söwda ýa-da elbetde mümkin boldugyça köp satmak maksady bilen onlaýn dükanlar esasy rol oýnaýarlar. Gowy SEO optimizasiýasy islendik sahypanyň üstünliginiň esasyny düzýän bolsa, elektron söwdanyň ýerleşişini gowulaşdyrmak durmuşymyzy gündizden üýtgedip biler - bu ulaltmak däl.

Mysal üçin, berlen açar söz üçin birinji ýerde görüniň, bu gözleg açary bilen gyzyklanýan ulanyjylaryň köpüsini sahypaňyza çekmegi aňladyp biler; ideýany bermek üçin birinjiden ikinji orna geçmek, birinji ýeri eýelänlere gelýänleriň ýarysyna golaýyny getirip biler.

Giriş döretmeýän ýa-da has beteri, satuw getirmeýän elektron söwda sahypasyna eýe bolmak. Bu, önümleri ýa-da hyzmatlary satmak üçin saýty bolan islendik adamyň gijesini bozýan düýş. Men nirä ýalňyş gitdim? Men näme taşlaýaryn? Näme üçin bäsdeş saýtlarym satylýar we men satamok?

Söwda we tehniki taraplar

Soraglaryň köpüsine gireniňizde, gaçyp bilmejek duralga düşmek howpy abanýar: onlaýn satmak üçin birnäçe faktoryň zerurdygyna düşünilýär (hünär tehniki maslahatyňyzdan başga-da, degişli tehniki başarnyklaryňyz ýok bolsa) , käbiri hatda aşagyny çyzmak hem artykmaç bolar: ilki bilen satýan önümimiz ýa-da önümlerimiz ýokary hilli, gözlenýän, özüne çekiji? Esasan, ulanyjylaryň gözleýän zadyny satýarysmy? Againene-de, haýsy bahadan edýäris?

Jogap, elbetde, SEO bilen baglanyşykly däl-de, satylýan önümiň görnüşi, bäsdeşlik, önümiň hili, bahasy we köpüsi bilen baglanyşykly parametrleriň tapgyrynda tapylýar. beýleki faktorlar. Beýleki onlarça saýtda we şol bir wagtyň özünde has ýokary bahadan şol bir önümi hödürlesek, elektron söwdamyzyň hiç haçan satylmajakdygy aýdyňdyr. Bu ýerde SEO ýa-da başga bir zat ýok, ýöne bu ýokary söwda syýasaty.

Bu ýerde etjek bolýan zadyňyzyň Seo nukdaýnazaryndan, elektroniki söwda sahypasynyň tehniki gurluşy we redaksiýa şertlerinden berk maslahat bermekdigini göz öňünde tutup, täjirçilik taslamasynyň jikme-jik öwrenilendigini we güýjüniň bardygyny çaklaýarys. Şeýlelik bilen, geliň sanyny we netijede satuwy köpeldip, elektron söwda sahypasyny optimizirlemek üçin Seo maslahatlaryna üns bereliň.

Elektron söwdany optimizirlemek üçin deslapky çäreler

Elektron söwda sahypaňyzyň ýerleşişini gowulaşdyrmak isleseňiz, göz öňünde tutmaly birnäçe parametr bar: ilki bilen açar sözleri saýlamak. Ine, mesele. Sahypamyz üçin dogry açar sözleri saýlamak aňsat däl, ýöne hemme zadyň şol ýerden başlanýandygyna düşünmek zerurdyr. Sebäbi bu açar sözleriň töwereginde redaksiýa meýilnamamyzy gurmalydyrys, mazmuny ýazmak we sahypada degişli bölümleri açmak üçin mümkin boldugyça synanyşmak.

Açar sözleri saýlamak möhümdir we satýan önümimizden başlamaly. Competitiveokary bäsleşige ukyply pudaklarda uzyn guýruklar, uzyn nobatlar ýa-da birnäçe sözden ybarat gözleg düwmeleriniň üstünde işlemek maslahat berilýär.

Mysal üçin, Rimde ulanylan awtoulaglary satýan bir sahypa açmak islesek we gury açar söz bilen özümizi ýerleşdirmäge synanyşsak, ýel degirmenlerine garşy göreşmek birneme bolar: bu ýerde belli bir, bäsdeşlige ukypsyz we ünsi jemlemek has gowudyr işimiziň has jikme-jik, düşündirişli gözleg sözleri. Gazda işleýän ýa-da LPG ulgamlary bilen işleýän kompaniýa awtoulaglaryny satmakda ýöriteleşýärismi?

Biziň eýýäm özümizi ýerleşdirip bilýän birnäçe sözden ybarat uzyn guýrugy has anyk gözleg açarynyň üstünde işlemek mümkinçiligimiz boldy. Hyzmatlary we önümleri has gowy suratlandyrmak üçin uzyn guýruklar, goşma açar sözler, has uzyn we has anyk sözler hakda gürleşýäris.

Elektron söwdada baş sahypanyň ähmiýeti

Soňra elektron söwdamyzyň baş sahypasynyň ähmiýeti bar: ulanyjynyň göçjek başlangyç sahypasy we bu biziň wizitkamyz bolar. Elektron söwdanyň baş sahypasy ulanyjy tarapynda mümkin boldugyça şahsylaşdyrylmalydyr. Uly elektron söwda ýaly birneme, Amazona serediň.

Baş sahypada diňe bir wagtal-wagtal saýtda goýýan habarlarymyzy däl, eýsem ulanyjynyň seredişine meňzeş önümleri hem görkezmek maslahat berilýär, önümleri isleg bildirýänlere we isleglerine görä maslahat beriň. , umuman ulanyjylar tarapyndan iň köp satylan we gadyryny bilýänler ýaly. Esasan statiki we hemişe şol bir baş sahypany saýlamaň, ýöne sahypamyza göz aýlaýan ulanyjynyň isleglerine görä mümkin boldugyça interaktiw we şahsylaşdyrylan.

Baş sahypanyň başga bir esasy tarapy, Adyň belligini goýmak bilen baglanyşykly; umumy ýalňyşlyk, satýan önümlerimiziň beýanyny ýa-da sanawyny girizmekdir. Şonuň üçin peýdasyz. Elektron söwda sahypasyny, meselem, bejerilen ähli markalaryň (Lakoste, Ralph Lauren, Dior, Gucci, Prada we ş.m.) baş sahypanyň adynyň belligine - markalaryň uzyn sanawyna girizilen eşikleri görmek bolýar. sahypasynda.

Siziň pikiriňizçe bu täsirli at belligi? Google-yň ünsüni çekmek umydy bilen satylan önümleriň beýanyna girseňiz, bu ýerde-de netije pes bolar. Maslahat, önümiň, ulanyjynyň näme üçin ony satyn almalydygyny, bäsdeşleri bilen deňeşdirilende hakyky güýçleri, aýratynlyklary we artykmaçlyklary barada takyk düşündiriş ýazmakdyr.

Önümleri iň oňat tertipde tertipläň

Elektron söwda sahypasynyň gowy nawigasiýasy üçin esas: önümleriňiziň kriteriýalara bölünmegi maslahat berilýär. Bahasy, önümiň görnüşi, zolaklar boýunça bölünip bilner; ýa-da iň soňky gelenler bilen köne aksiýalaryň arasyndaky tapawut.

Iň köp satylan önümlere, ulanyjylaryň iň köp girýän, iň köp gözden geçirilen ýa-da başga birine göz aýlamagy saýlap bilersiňiz: iň esasy zat, serfçylaryň köp sanly maglumatlary (we önümleri) süzmek ukybyna eýe bolmagydyr.

Gowy “hile”, ulanyjylaryň satýan önümlerimiz hakda berýän soraglaryna päsgel bermek; Jorjio Tawernitiniň “Youtube” kanalyndaky bu wideo sapagynda gowy düşündirişi ýaly, mysal üçin, gury açar sözüň ('onlaýn kitap satuwy', has takygy) iň ýokary derejä ýetip bolmajakdygyny göz öňünde tutup, kitaplary onlaýn satsak. Haýsy gözlegleriň ulanyjylary şol önümler hakda edýändigine düşünmäge synanyşyň.

Belki, '2014-nji ýylyň iň gowy kitaplaryny' gözleýärler? Evena-da hatda 'çagalar üçin kitaplar' ýa-da 'belli bir pudakdaky kitaplar'. Gözlegleri mümkin boldugyça dikeltmek üçin esasan ýapyşyň. Satuw nukdaýnazaryndan üstünlik gazanmagymyz, sahypamyzdaky açar sözleriň saýlanmagyna-da bagly bolar. Enougheterlik derejede gowy bolan bolsak, saparlary ýitirmeris we önümimize hakykatdanam gyzyklanýan myhmanlaryň görnüşlerine baryp göreris.

Önüm sahypalary: SEO nukdaýnazaryndan ähmiýeti näme?

Önüm sahypalary her bir elektron söwdanyň gurluşy üçin esasy nokatdyr: bularyň dizaýn edilmegi, tertipleşdirilmegi we ilkinji nobatda iň oňat görnüşde taýýarlanmagy möhümdir. Önüm sahypalarynyň mazmuny asyl bolmaly: bu aňsat däl, esasanam biri-birine meňzeş ýa-da köplenç birmeňzeş ýüzlerçe önüm bar bolsa ýa-da önümleri beýleki saýtlardaky ýaly satsaňyz hasam köp.

Google-yň esasy düzgünini häzirlikçe bilýäris: dublikat, göçürilen we asyl däl tekst mazmunyny teklip etmek üçin waý. Bu SEO ýazuwynyň esasyny düzýär. Şonuň üçin asyl önüm sahypalaryny ýazmaga synanyşmak üçin aýnalara çykyp, ykbal ýedi köýnegi terlemeli bolarsyňyz we hemmesi birmeňzeş däl.

Nädip? Belki önümi aýratyn suratlandyrmak bilen. Meşhur markalaryň aýakgaplaryny satýan sahypaňyz bar bolsa we biri-birine gaty meňzeýän iki görnüşli Nike köwşüniň önüm sahypalaryny döretmeli bolsaňyz, tapawutlara üns beriň. Başga reňkdäki baglar barmy? Ora-da beýleki aýakgabyň ýok reňk birleşmesi? Bu tarapy belläň we çykýan önüm sahypasynyň üýtgeşik we özboluşlydygyna göz ýetiriň. Beýleki saýtlar bilen deňeşdirilende.

Hawa, sahypaňyzda satýan Nike köwşüň mysalynda galmak, meşhur marka we hatda moda önümi bolmak bilen, ýüzlerçe saýt tarapyndan satylýar. Soň bolsa, baş kompaniýa tarapyndan berlen adaty düşündirişi ýazyp bilmersiňiz. Otherwiseogsam, iki gezek mazmun döredersiňiz we google jezasy bilen ýüzbe-ýüz bolarsyňyz. Elbetde kyn we hemişe mümkin däl: ýöne asyl mazmuny döretmek üçin başga hileler bar.

Teswirleri önüm sahypalaryna giriziň

Ine, ýene bir kiçijik maslahat: ulanyjylara önüm sahypasynyň aşagyna teswir ýazmak mümkinçiligini bermek iki esse peýdaly bolar.

Bu önümi eýýäm satyn alan beýleki ulanyjylaryň pikirlerini okamak bilen göni seslenme alyp bilýän myhman üçin has gowy söwda tejribesini hödürlär.

Sahypaňyz üçin özboluşly we üýtgeşik tekst mazmuny döreder, bu bolsa indeksirlemegi artdyrar.

Umuman aýdanyňda, önümiň sahypalary hemişe düşnükli bolmaly, aşa uzyn däl, özüne çekiji, suratlandyryjy we gysga.

Elektron söwda üçin SEO

Tebigy paýlaşmagy we arka baglanyşyklary höweslendirmek üçin okuw gollanmalaryny dörediň.

Ine, başga bir üns merkezi. Ulanyjylar näme üçin elektron söwda sahypamyzyň mazmunyny sosial profillerinde paýlaşmaly? Olara näme bolardy? Friendshtimal, dostlarymyz muny ederler, sahypamyzdan alnan önüm sahypasyny Facebook sahypasynda paýlaşar.

Usöne sahypamyza göz aýlaýan ulanyjylaryň, bize hiç hili jogap bermezden mahabatlandyrmaga hiç hili sebäbi bolmaz. Şeýlelik bilen, okuw sapaklaryny hödürlemek, köpleriň paýlaşmagy höweslendirýän iň oňat çözgütdir.

Mysal üçin, köýnekleri onlaýn satsaňyz, italýan, ýewropa, amerikan ululyklarynyň arasynda öwrüji bilen ähli ululyklaryň girizilen sahypasyny döretmek hakda pikir edip bilersiňiz ... ýa-da sport aýakgaplarynyň elektron söwdasynyň mysalynda , ulanyjylara italýan we beýleki ýurt aýakgap ölçegleriniň arasynda öwrüji bilen gollanma bermek arkaly şol bir zady etmek hakda pikir edip bilersiňiz.

Sahypaňyz, galstuklary goşmak bilen nusgawy eşik satýarmy? Galstuk nädip baglamalydygy barada gowy wideo öwretmeli däl? Näçe ulanyjynyň paýlaşjakdygy, nähili peýdalydygy hakda pikir ediň, şeýlelik bilen, bilmän hem sahypaňyzy mahabatlandyrmak üçin şol bir wagtyň özünde gidiň.

Elektron söwda sahypaňyz üçin arka baglanyşyklary nädip almaly

Bular tötänleýin alnan mysallardan başlap, käbir pikirler: işiňizi we satýan önümleriňizi seljermek bilen, ulanyjylary paýlaşmak üçin öz işiňiz bilen baglanyşykly okuw gollanmalaryny we wideo gollanmalaryny oýlap tapyp bilersiňiz.

Bu syýasat, dürli sosial ulgamlarda paýlaşmakdan başga-da, tebigy baglanyşyklary almakda-da peýdaly bolar (jargonda baglanyşyk gazanmak diýilýär).

Çakyrlary we spirtli içgileri satýan sahypamyz bar bolsa we dogry çakyr jübütlerini nädip ýasamalydygy ýa-da piwo ýasamalydygy barada gollanma goýsak, elbetde bu sahypalar bu pudakdaky köp forumlarda we saýtlarda paýlaşylar.

Dogry görnüşde ýazylan hakyky gyzyklanmanyň we peýdalylygyň mazmunyny bermek bilen ulanyja hyzmat hödürleýäris we munuň öwezine dogry tanarys: şonuň üçin sahypanyň tekst mazmunyna üns bermek möhümdir. Başarmaýan bolsak, mazmun dolandyryjysyna ýüz tutalyň. Bu nukdaýnazardan, elektron söwdamyzy tekst mazmuny blogy bilen birleşdirmek erbet bolmaz.

Işiňiz bilen baglanyşykly mazmun blogyny dörediň

Elektron söwda sahypasyny gurmak üçin hünärmenlere ýüz tutanyňyzda ilkinji eşidýän maslahatyňyz bolsa gerek. Indi ähli saýtlar diýen ýaly Google-da indeksirlemegi we pozisiýasyny gowulandyrmak üçin tekst mazmuny blogyny elektron söwda sahypasyna birleşdirýär.

Bu, gözleg motorlary SERP döretmek ýa-da berlen gözleg açary üçin netijeler sahypasyny döretmek üçin tekst mazmunyna has uly ähmiýet berip başlaly bäri bolup geçdi: şondan bäri tekst mazmunynyň Seo nukdaýnazaryndan ähmiýeti ep-esli ýokarlandy. Mazmun blogyny döretmek sizi iki netijä getirer:
  1. Baş sahypanyň başga bir esasy tarapy, Adyň belligini goýmak bilen baglanyşykly; umumy ýalňyşlyk, satýan önümlerimiziň beýanyny ýa-da sanawyny girizmekdir. Şonuň üçin peýdasyz. Elektron söwda sahypasyny, mysal üçin, bejerilen ähli markalaryň (Lakoste, Ralph Lauren, Dior, Gucci, Prada we ş.m.) baş sahypanyň adyna goýlan eşikleri görmek bolýar; sahypadaky markalaryň uzyn sanawy.
  2. Gözleg motorlarynda özüňizi has gowy görkezersiňiz: sahypaňyzyň esasy mowzugynda ýokary hilli we özboluşly tekst mazmuny döretmek bilen, indeksirlemegiňize uly kömek eder. Esasanam, ýokarda düşündirilişi ýaly, özboluşly we özüne çekiji önüm sahypalaryny ýazmaly.

Elýeterli önüm: muny nädip dolandyrmaly?

Elektron söwda saýtlarynyň ýene bir möhüm nokady, elýeterli önümler bilen baglanyşykly. Sorag SEO logikasyna we islendik jeza bilen ýakyndan gyzyklanýar.

Mysal üçin, önüm sahypasynyň ajaýyp pozisiýa ýeten bolmagy mümkin: eger-de bu önüm belli bir wagtdan soň ýok bolsa, men näme etmeli? Logika sahypany aýyrmagy teklip eder, ýöne SEO nukdaýnazaryndan bu sensasion maksat bolar. Şonuň üçin bu ýagdaýlarda göz öňünde tutulmaly birnäçe çözgüt bar, iň köp ýaýranlary aşakdakylardyr:

Netije

SEO nukdaýnazaryndan elektron söwda sahypasyny optimizirlemek üçin peýdaly bolup biljek ähli maslahatlar; yzygiderli yzarlanyňyzda we yzygiderli amal edeniňizde, bu portalyňyza baryp görmek we satmak taýdan arassa gowulaşmagyna sebäp bolup biler.

mass gmail